Privacy policy & Terms of use

Grundläggande principer

Great Earth Scandinavia AB, 556856-8215, Box 6173, 800 06 Gävle, förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med rådande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter nedan.

 

Cookies

En cookie är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Great Earth Scandinavia AB använder cookies för att underlätta analyser av trafiken på vår webbplats, genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din webbläsare själv ange om du accepterar att cookies placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookies som har placerats hos dig.

 

När du besöker delar av Great Earth Scandinavia AB:s webbplats, www.greatearth.se, som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste din webbläsare vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookies och utan att röja din identitet.

 

Säkerhet

Great Earth Scandinavia AB skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten i informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter behandlas.

 

För åtkomst till ditt eget konto på Great Earth Scandinavia AB krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord så att ingen obehörig kommer åt det. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information.

 

Användning av personuppgifter

Genom din registrering samtycker du till att Great Earth Scandinavia AB lagrar och använder de uppgifter du lämnat. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna bli bättre på att tillfredsställa dina behov och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Great Earth Scandinavia AB, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via e-post eller genom marknadsföringsåtgärder. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

 

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av Great Earth Scandinavia AB. Vi kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig, annat än om detta följer rådande lagstiftning eller om Great Earth Scandinavia AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Great Earth Scandinavia AB.

 

Rättelse, insyn och återkallelse

Great Earth Scandinavia AB är personuppgiftsansvariga i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgiftslagen är Great Earth Scandinavia AB därför skyldiga att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om hur personuppgifter som rör dig behandlas. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats.

 

Great Earth Scandinavia AB är även skyldiga att på din begäran rätta, blockera eller radera sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas.

 

Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss med hjälp av följande uppgifter:

 

Great Earth Scandinavia AB

Box 6173, 800 06 Gävle

026-611 980

info@greatearth.se

 

Missbruk av ditt användarkonto

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på greatearth.se förbehåller sig Great Earth Scandinavia AB rätten att neka användare tillgång till webbplatsen greatearth.se och de tjänster som tillhandahålls.

 

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar till andra webbplatser som kan finnas på denna webbplats kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.

 

Ändring av policy

Denna policy kan uppdateras av Great Earth Scandinavia AB. Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet vid ”Senast uppdaterat” högst upp på förstasidan av policyn. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer greatearth.se att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur Great Earth Scandinavia AB behandlar dina personuppgifter.