Köp- och leveransvillkor

För att handla från återförsäljarsidan måste du blivit registrerade som återförsäljare av Great Earth Scandinavia AB samt fått inloggningsuppgifter skickade till dig via mejl.

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Great Earth Scandinavia AB lider ekonomisk skada, polisanmäls. Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för skrivfel.

1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Great Earth Scandinavia AB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits av Great Earth Scandinavia AB. Ändras något i beställningen kommer kunden att meddelas om detta via följesedel och faktura.

2. Pris

Alla priser är i SEK och lagstadgad moms på 6 %, 12 % repsektive 25 % kan ses . Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Great Earth Scandinavia AB inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.

3. Frakt

Fraktavgiften baseras på vilken summa du köper för på vår återförsäljarsida. På ordrar under 2000 sek ex. moms debiteras det en fraktavgift på 60 sek e. moms. På ordrar på eller över 2000 sek ex. moms erbjuder vi fri frakt.

4. Betalningsalternativ

Den enda betalningsmöjlighet är via faktura som skickas via e-post eller brev. Fakturan ska betalas till Great Earth Scandinavia AB inom 20 dagar från fakturadatum om inget annat uppges på fakturan. Det tillkommer inte någon faktureringsavgift om man väljer att få fakturan skickad via e-post, via brev tillkommer en fakturavgift på 39 sek ex. moms.

5. Leveranser

Beställningar som görs före kl 12.00 måndag till fredag, levereras inom 1-2 dagar inom Sverige. Vid eventuell leveransförsening meddelas du via e-post om detta. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara, dock reserverar vi oss för att lagervaror kan vara slutsålda innan beställning sker och då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden. Kunden har alltid rätt att häva köp utan kostnad om inte varan finns i lager. Vid ej uthämtad försändelse debiteras 150 sek.

6. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utanför vår kontroll. Detta kan ske till exempel om en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Vi gör allt för detta inte ska ske, men om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Som kund har du alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.

7. Transport

Om varan skadas under transport eller förloras står Great Earth Scandinavia AB för eventuella kostnader som kan uppkomma. Great Sport AB ansvarar för transport till dig som kund. Får vi tillbaka paket som inte lösts förbehåller vi oss rätten att debitera dig för samtliga kostnader som uppstår i samband med en sådan retur.

8. Ångerätt

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan. Meddelande om retur kontaktar du vår kundservice via mejl order@greatearth.se eller ring 026-61 19 80 senast 14 dagar från mottagandet av varan. Kontakta alltid vår kundservice innan du returnerar varan.

För att returen ska godkännas måste den returnerade varan vara i väsentligt oförändrat skick. Varan bör förpackas väl, lämpligen i sin originalförpackning med tillhörande inneremballage och tillsammans med eventuella tillbehör. Du måste själv bekosta retur­porto. Ange ditt ordernummer vid returer.

9. Reklamationer

Vid eventuella reklamationer ber vid dig att kontakta vår kundtjänst för vidare instruktioner. Meddela oss helst via e-post order@greatearth.se innan du skickar något och lägg med fakturan/kvittot.

10. Återbetalning

När vi fått tillbaka varan och konstaterat att den håller våra mått vad det gäller skador, betalar vi tillbaka det beloppet du betalat, (exkl. frakt- och expeditionsavgift). Återbetalningen sker snarast möjligt, dock alltid inom 30 dagar.

11. Tvist

Vid eventuell tvist kommer Great Earth Scandinavia AB att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

12. Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.

http://www.konsumentverket.se/

http://www.arn.se/

Integritetspolicy

Denna dag, 2018-05-24 har följande policy upprättats för Great Earth Scandinavia AB.

1. Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att följa och uppfylla ingångna avtal samt för att kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter och krav enligt lagar och från myndigheter. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service och information om dina kundförmåner och våra tjänster.

Behandling av anställdas och före detta anställdas personuppgifter regleras särskilt i en intern policy.

2. Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

3. Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag eller när vi har stöd i en intresseavvägning eller du har gett ditt samtycke. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Ålder
 • Personnummer
 • Användarnamn
 • Fotografier/bilder/filmer/ljudupptagningar
 • Betal- och kreditkortsnummer, kontonummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Utbildningsdeltagande
 • Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger

Känsliga personuppgifter

Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga – exempelvis uppgifter som rör politisk åskådning, religion eller hälsa – görs alltid restriktivt och med iakttagande av sekretess.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får i första hand tillgång till dina personuppgifter genom att du själv uppger dem till oss i samband med att du själv eller din arbetsgivare/uppdragsgivare ingår ett avtal om köp av våra produkter med oss eller när du kontaktar oss med frågor om våra produkter eller för att efterfråga information. Vi kan även få tillgång på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra föreläsningar, kurser, utbildningar eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss
 • Uppgifter som vi får vid kreditprövning
 • Uppgifter som din arbetsgivare/uppdragstagare tillhandahåller oss (typiskt sett om du är ansvarig kontaktperson)

På vilka sätt och med vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

När du har ingått ett avtal med oss avseende t.ex. köp av våra produkter behandlar vi dina personuppgifter med stöd av avtalet för att vi ska kunna leverera våra produkter och andra tjänster till dig. Om avtalet träffas med ditt företag eller arbetsgivare kan vi komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter med stöd av en intresseavvägning i syfte att kunna administrera avtalsförhållandet.

Vi behandlar även personuppgifter med stöd i lag, s.k. rättslig förpliktelse, såsom t.ex. krav enligt bokföringslagen.

I vissa fall behandlar vi även personuppgifter med stöd av s.k. intresseavvägning. Detta sker främst vid behandling för marknadsföringsändamål eller för informationssyften.

Vad gäller sådan behandling av personuppgifter som inte har stöd i lag eller i en intresseavvägning och som inte är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig kommer vi att be om ditt samtycke i anslutning till att vi inhämtar dessa personuppgifter. Detta gäller

 • Känsliga uppgifter i form av t.ex. hälsa och mående som rör personer i de företag vi har en affärsrelation med.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till sådan behandling som anges ovan. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Detta sker i praktiken genom hänvisning till denna policy. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast personer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter och Great Earth Scandinavia AB:s åtaganden ska ha tillgång till personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra incidenter som kan innebära en risk för din integritet. Vi har avtal med våra IT-leverantörer rörande IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi överför inte personuppgifter till tredje part i andra fall där vi har uttryckligt stöd i Avtalet eller annan rättslig grund i denna policy eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt lag.

I vissa fall överförs personuppgifter till våra underleverantörer för t.ex. marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål samt för lagring. Se mer om personuppgiftsbiträden i punkt 5 nedan.

Vi överför inte personuppgifter till tredje part i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy och vi överför aldrig personuppgifter utanför EU/EES.

Rutiner för gallring

I egenskap av personuppgiftsansvarig kommer vi inte bevara dina personuppgifter  under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla avtalet med dig och bevaka våra rättigheter eller där vi har stöd i lag.

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än två år efter att avtalet har upphört att gälla om vi inte har stöd i lag. För det fall vi behandlar personuppgifter med stöd av intresseavvägning så sparar vi dem så länge du kan tänkas vara intresserad av det vi marknadsför och informerar om.

4. Dina rättigheter

Återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla ett lämnat samtycke till viss behandling. Vi kommer då inte längre att behandla sådana personuppgifter eller inhämta nya och alla uppgifter om dig som vi behandlat med stöd av samtycket, raderas.

Om du vill återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på via de kontaktuppgifter som framgår i punkt 6 nedan.

Begäran om rättelse eller radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot sådan behandling på sätt som följer av dataskyddsförordningen eller nationell integritetslagstiftning. Efter en sådan begäran prövar vi om det finns skäl för begärd ändring.

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att begära utdrag från Great Earth Scandinavia AB och våra register/system i vilka personuppgifter om dig behandlas och i sådant utdrag få besked om vilka personuppgifter om dig som Great Earth Scandinavia AB behandlar och hur vi behandlar dessa.

Om du har frågor kring behandlingen av personuppgifterna eller om du upplever att dessa är felaktiga, vill begära rättelse, radering, begränsning eller vill invända mot behandlingen vänligen kontakta oss enligt punkt 6 nedan.

Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och dataskydd i Sverige. Du har rätt att inge klagomål kring behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten återfinns på
www.integritetsskyddsmyndigheten.se.

5. Personuppgiftsansvarig och våra biträden

Great Earth Scandinavia AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Great Earth Scandinavia AB har följande personuppgiftsbiträden:

IT-leverantör: Litium AB & Osolo AB

Affärssystemleverantörer: VISMA AB

Revisionsbyrå:  Geflerevisorerna AB

Great Earth Scandinavia AB säkerställer alltid genom personuppgiftsbiträdesavtal att våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter i enlighet med denna policy.

6. Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig: Great Earth Scandinavia AB, 556372-9010

Adress: Box 6173, 800 06 Gävle

Telefonnummer: 026-61 19 80

E-postadress: dataskydd@greatearth.se

Cookies

En cookie är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Great Earth Scandinavia AB använder cookies för att underlätta analyser av trafiken på vår webbplats, genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din webbläsare själv ange om du accepterar att cookies placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookies som har placerats hos dig.

När du besöker delar av Great Earth Scandinavia AB:s webbplats, www.greatearth.se, som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste din webbläsare vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookies och utan att röja din identitet.

Missbruk av ditt användarkonto

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på greatearth.se förbehåller sig Great Earth Scandinavia AB rätten att neka användare tillgång till webbplatsen greatearth.se och de tjänster som tillhandahålls.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar till andra webbplatser som kan finnas på denna webbplats kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.

Ändring av policy

Denna policy kan uppdateras av Great Earth Scandinavia AB. Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet vid ”Senast uppdaterat” högst upp på förstasidan av policyn. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer greatearth.se att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur Great Earth Scandinavia AB behandlar dina personuppgifter.